Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

18
Οκτ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (των άρθρων 118 και 120 του ν. 4412/2016) για την αγορά της άδειας χρήσης του λογισμικού προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Cisco Email Security Cloud Solution for 700 users» για ένα έτος και για επτακόσιους (700) χρήστες Λειτουργούς και διοικητικούς υπαλλήλους του Ν.Σ.Κ. και της παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας του προαναφερόμενου λογισμικού, εκτιμώμενου κόστους έως δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (17.298,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το σχετικό αρχείο θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.