Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 197
Έτος : 2017
Τίτλος : Δυνατότητα υπαγωγής στο τέλος χαρτοσήμου σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΟΡΑΝΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Περίληψη : Οι συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ της «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Α.Ε.», ως εκχωρητή και του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», ως εκδοχέα υπάγονται στο πεδίο της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 10 παρ.1 του ν. 3049/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 11 και 5 παρ. 1 του ν. 3986/2011, και επομένως απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής τελών χαρτοσήμου, ως συμβάσεις οι οποίες συνάφθηκαν σε εφαρμογή διαδικασιών αποκρατικοποίησης (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 3049/2002Α10Π1, Ν 3986/2011Α1, Ν 3986/2011Α2Π11, Ν 3986/2011Α5Π1
Λήμματα : ΤΕΛΗ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή