Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 199
Έτος : 2017
Τίτλος : Πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και τελούν υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή παρουσιάζουν διαπιστωμένη ψυχική ή διανοητική διαταραχή και δικαστικοί συμπαραστάτες αυτών νομίμως ορισθέντες – Δυνατότητα να υποβάλουν τα πρόσωπα αυτά αίτηση και δήλωση πολιτογράφησης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΑΚΑΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Δεν είναι νόμιμη η υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογραφήσεως, βάσει των διατάξεων των άρθρων 5, 5Α, 6, 7, 8 και 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, όπως ήδη ισχύει), καθώς και η εν γένει συμμετοχή και συνέχιση της διαδικασίας πολιτογραφήσεως, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής αποφάσεως και την ορκωμοσία, ούτε από πρόσωπα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και τελούν υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή παρουσιάζουν διαπιστωμένη ψυχική ή διανοητική διαταραχή, ούτε και από τους νομίμως ορισθέντες δικαστικούς συμπαραστάτες των προσώπων αυτών. Παραπομπή στην Ολομέλεια λόγω σπουδαιότητας. Η Ολομέλεια εξέδωσε την 236/2017 γνωμοδότηση.
Διατάξεις : Ν 3284/2004Α5, Ν 3284/2004Α5Α, Ν 3284/2004Α6, Ν 3284/2004Α7, Ν 3284/2004Α9, ΑΚΑ127,ΑΚΑ128, ΑΚΑ130, ΑΚΑ211, ΑΚΑ1603, ΑΚΑ1666, ΑΚΑ1676, ΑΚΑ1678, ΑΚΑ1682, ΑΚΑ1684, Ν 2690/1999Α10Π1, Ν 2690/1999Α10Π6, Ν 2690/1999Α17Π1, Ν 2690/1999Α17Π2
Λήμματα : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή