Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 252
Έτος : 2017
Τίτλος : Συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά (2) δύο έτη, ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 8 (παρ. 2) του π.δ. 33/2011.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : Επί του υποβληθέντος ερωτήματος, περί του αν τα εκτιθέμενα στο σχετικό έγγραφο περιστατικά συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά (2) δύο έτη, όπως αιτείται η - υπαχθείσα στο ν. 3908/2011 - ενδιαφερομένη επιχείρηση, ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 8 (παρ. 2) του π.δ. 33/2011, δεν είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά η, κατ’ αρθρ. 27 του ν. 4399/2016, συσταθείσα Γνωμοδοτική Επιτροπή.
Διατάξεις : Ν 3908/2011Α1Π1, Ν 3908/2011Α1Π2, Ν 3908/2011Α2Π1, Ν 3908/2011Α2Π3, Ν 3908/2011Α9Π1, Ν 3908/2011Α11Π1, Ν 3908/2011Α14ΒΠΓ, ΠΔ 33/2011Α6Π3, ΠΔ 33/2011Α8Π1, ΠΔ 33/2011Α8Π2, ΠΔ 33/2011Α8Π3, Ν 4399/2016Α27Π1, Ν 4399/2016Α76Π2, Ν 4399/16Α85Π1, Ν 2690/1999Α10Π6
Λήμματα : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή