Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 254
Έτος : 2017
Τίτλος : Δυνατότητα υποβολής μηνυτήριας αναφοράς εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης για παραγραφείσες χρήσεις.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΙΒΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Περίληψη : Προκειμένου περί χρήσεων οι οποίες δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού, επειδή έχει υποπέσει σε παραγραφή το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου κ.λπ., δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, διότι δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος για τις υποθέσεις αυτές και να εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και την εν συνεχεία άσκηση της ποινικής διώξεως. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 2238/1994Α84, Ν 2238/1994Α68Π2, Ν 4174/2013Α36, Ν 4174/2013Α66, Ν 4174/2013Α68, Ν 4174/2013Α55Α, Ν 4174/2013Α23, Ν 4174/2013Α26, Ν 4174/2013Α28, Ν 4174/2013Α30, Ν 4174/2013Α72, Ν 4337/2015Α8, Ν 4249/2014Α24
Λήμματα : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΜΗΝΥΣΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή