Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 1
Έτος : 2018
Τίτλος : Συμμετοχή εκπροσώπων Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (άρθρο 8 ν. 3074/2002).
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Περίληψη : Η συμμετοχή εκπροσώπων οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ σε συντονιστικά όργανα επιθεώρησης και ελέγχου οργάνων επιθεώρησης της Δημόσιας Διοίκησης, όπως το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών της Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα σώματα επιθεώρησης Υπουργείων, Περιφερειών, ΟΤΑ α και β βαθμού, ΝΠΔΔ κ.α., δεν είναι υποχρεωτική και δεν προβλέπεται στις διατάξεις που διέπουν την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου του άρθρου 8 του ν. 3074/2002. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 2477/1997Α6, Ν 2477/1997Α8α, Ν 3074/2002Α1, Ν 3074/2002Α2, Ν 3074/2002Α8, Ν 4389/2016Α1, Ν 4389/2016Α2, Ν 4389/2016Α5, Ν 4389/2016Α6, Ν 4389/2016Α17, Α Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/2017
Λήμματα : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΕΛΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή