Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 6
Έτος : 2018
Τίτλος : Ασφάλιση υπαλλήλου σε Ασφαλιστικό Οργανισμό των Η.Π.Α. πριν την 1η/1/1993 – Δυνατότητα να ληφθεί υπόψη ο χρόνος αυτής ως χρόνος ασφάλισης στο Δημόσιο, προκειμένου να χαρακτηριστεί ο υπάλληλος ως «παλαιός ασφαλισμένος», κατά την έννοια της διάταξης της παρ.5 του άρθρου 5 του ν. 2320/1995.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Περίληψη : Υπάλληλος ασφαλισμένη σε οργανισμό κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) στις 23/12/1991, ήτοι πριν από την 1η/1/1993, χαρακτηρίζεται εξ αυτού και μόνον ως «παλαιά ασφαλισμένη», κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 5 του ν. 2320/1995, με τις συνέπειες που ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται, και ασχέτως του συνυπολογισμού ή μη του προγενέστερου χρόνου ασφάλισής της σε Ασφαλιστικό Οργανισμό των Η.Π.Α.. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 2084/1992Α2Π4, Ν 2084/1992Α43Π1, Ν 2084/1992Α43Π2, Ν 2320/1995Α5Π5, Ν 2186/1994Α1Π1, Ν 2186/1994Α2Π1, Ν 2186/1994Α3Π1, Ν 2186/1994Α3Π2, Ν 2186/1994Α3Π3, Ν 2186/1994Α4Π1, Ν 2186/1994Α5Π1, Ν 2186/1994Α7Π1, Ν 2186/1994Α7Π2, Ν 4387/2016Α104, Ν 4488/2017Α15Π1, Ν 4488/2017Α15Π2
Λήμματα : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή