Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 25
Έτος : 2018
Τίτλος : Ατομική άσκηση υποχρεωτικών ελέγχων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Περίληψη : Είναι νόμιμη κατά την υφιστάμενη νομοθεσία, η άσκηση ατομικώς υποχρεωτικών ελέγχων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. (ομόφ.)
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α5Π1, Ν 3148/2003Α1Π1, Ν 3148/2003Α1Π2, Ν 1969/1991Α75Π1, Ν 1969/1991Α75Π2, ΠΔ 226/1992Α1Π1, ΠΔ 226/1992Α3Π1, ΠΔ 226/1992Α18Π1α, Ν 2231/1994Α18Π5, ΠΔ 341/1997Α1Π11, ΠΔ 341/1997Α2, Ν 3693/2008Α3Π1, Ν 3693/2008Α3Π2, Ν 3693/2008Α44, Ν 3919/2011Α1, Ν 3919/2011Α2Π1, Ν 3919/2011Α2Π2, Ν 4449/2017Α1, Ν 4449/2017Α3
Λήμματα : ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή