Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 26
Έτος : 2018
Τίτλος : Παροχή θετικής γνωμοδότησης του ΝΣΚ, κατά το άρθρο 66 παρ. 2 του π.δ. 284/1989, για το σχέδιο της 3ης Τροποποίησης της Σύμβασης 001Α/2006.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΠΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Περίληψη : Δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 66 του π.δ. 284/1989, διότι με την επιδιωκόμενη τροποποίηση της 3ης Τροποποίησης της Σύμβασης 001Α/2006, η οποία αφορά προμήθεια οπλισμού, δεν επέρχεται βλάβη στα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου. (ομόφ.)
Διατάξεις : Ν 3978/2011Α109, Ν 3978/2011Α118, Ν 3433/2006Α73, ΠΔ 284/1989Α17, ΠΔ 284/1989Α66
Λήμματα : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή