Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 195
Έτος : 2018
Τίτλος : Εάν αποτελεί κώλυμα για τη μετατροπή σύμβασης εργασίας σε αορίστου χρόνου σε θέση βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 164/2004, η προηγούμενη ποινική καταδίκη σε φυλάκιση με αναστολή.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Περίληψη : Συντρεχουσών και των λοιπών νόμιμων προϋποθέσεων, δεν αποτελεί κώλυμα για τη μετατροπή σύμβασης από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 164/2004, σε θέση βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, η προηγούμενη ποινική καταδίκη σε φυλάκιση με αναστολή, δεδομένου ότι, όταν το προσωπικό αυτό κλήθηκε να προσκομίσει τα δικαιολογητικά για τη μετατροπή της σύμβασής του σε ΙΔΑΧ, είχε ήδη παρέλθει επιτυχώς ο χρόνος της χορηγηθείσας αναστολής. (ομόφ.)
Διατάξεις : ΠΔ 410/1998Α7Π1, ΠΔ 410/1998Α14Π1, ΠΔ 410/1998Α66Π1, Ν 3528/2007Α8Π18, Ν 2207/1994Α4Π6, ΠΟΙΝΚΑ99, ΠΟΙΝΚΑ100, ΠΟΙΝΚΑ101, ΠΟΙΝΚΑ102Π1, ΠΟΙΝΚΑ102Π2
Λήμματα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή