Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 213
Έτος : 2018
Τίτλος : Εκχώρηση σε δικηγόρο μέρους επιδικασθείσας, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δίκαιης ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, έναντι δικηγορικής αμοιβής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : 1) Η εκχωρηθείσα από δικαιούχο σε δικηγόρο απαίτηση μέρους επιδικασθείσας, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δίκαιης ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, έναντι δικηγορικής αμοιβής, δύναται να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης και αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις οφειλές του δικηγόρου προς το Δημόσιο (ομόφ.). 2) Η μη γνωστοποίηση του εκχωρητηρίου εγγράφου στην αρμόδια για τη φορολόγηση του δικηγόρου Δ.Ο.Υ., κωλύει την καταβολή της εκχωρηθείσας στο δικηγόρο απαίτησης (πλειοψ.).
Διατάξεις : ΝΔ 53/1974, ΕΣΔΑΑ41, ΕΣΔΑΑ46, Ν 2400/1996, Ν 3344/2005, ΑΚΑ455, Ν 4194/2013Α60Π1, Ν 4194/2013Α60Π3, ΝΔ 3026/1954Α92Π4Β, Ν 4270/2014Α145Π1, Ν 4270/2014Α145Π3, Ν 4270/2014Α145Π4, Ν 4270/2014Α145Π5, Ν 4270/2014Α177Π1, ΝΔ 356/1974Α83Π2α, Ν 4370/2016Α60Π9, ΚΠΟΛΔΑ982Π2στ, Ν 4370/2016Α50Π9β
Λήμματα : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή