Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 12
Έτος : 2019
Τίτλος : Αν δημιουργείται ή όχι νομική υποχρέωση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου για την άρση της διαγραφής από αυτήν σπουδαστή της, λόγω αθώωσής του με απόφαση του Στρατοδικείου Αθηνών, για το αδίκημα της λιποταξίας.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΟΥΚΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Περίληψη : Η απόφαση του Στρατοδικείου Αθηνών δεν δημιουργεί νομική υποχρέωση στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου για την άρση της διαγραφής σπουδαστή της, αλλά ανήκει στη διακριτική της ευχέρεια. (πλειοψ.)
Διατάξεις : Ν 2638/1998Α9, Ν 2638/1998Α22, ΚΥΑ 2231.2-6/ 41052/2018/1-6-2018Α3Π3, ΚΥΑ Μ3615.3/03/00/27-10-2000Α19, ΚΥΑ Μ3615.3/03/00/27-10-2000Α22Π8, ΥΑ Μ2115.2/1/92/8-10-1992, ΑΝ 2803/1941Α44, ΑΝ 2803/1941Α46, Ν 3421/2005Α52, Ν 3068/2002Α1
Λήμματα : ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ, ΑΘΩΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή