Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 111
Έτος : 2019
Τίτλος : Αν είναι επιτρεπτό να τοποθετηθούν σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν πέντε συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Περίληψη : Κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 4, 6 και 7 και 16 παρ.3 του ν. 4415/2016 θεσπίζεται ανώτατο όριο απόσπασης στο εξωτερικό τα πέντε έτη, ανεξάρτητα της ιδιότητας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού ως καθηγητού σε σχολική μονάδα του εξωτερικού ή ως Συντονιστή Εκπαίδευσης εξωτερικού.
Διατάξεις : Ν 4415/2016Α13Π4, Ν 4415/2016Α13Π6, Ν 4415/2016Α13Π7, Ν 4415/2016Α16Π1, Ν 4415/2016Α16Π3
Λήμματα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή