Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 68
Έτος : 2021
Τίτλος : Ασφαλιστικές εταιρείες. Δήλωση απόδοσης στο Δημόσιο, τον Απρίλιο εκάστου έτους σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 του ν.δ. 1195/1942, ασφαλισμάτων ζωής που παραγράφηκαν κατά την λήξη του προηγούμενου. Ύπαρξη ή μη σχετικής υποχρέωσης για τον Απρίλιο 2021, ενόψει της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της αναστολής παραγραφής συναφών αξιώσεων, λόγω της πανδημίας Covid-19.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΕΔΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Περίληψη : Οι διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, καθώς και περί αναστολής της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, δεν ασκούν επιρροή σε σχέση με την υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών να υποβάλουν, εντός του Απριλίου του έτους 2021, στις αρμόδιες ΔΟΥ την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ν.δ. 1195/1942 δήλωση απόδοσης των ασφαλισμάτων ζωής που κατέστησαν απαιτητά στις 31.12.2015 και δεν αναζητήθηκαν έκτοτε από τους δικαιούχους (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4792/2021Α25, Ν 4790/2021Α83Π1, Ν 4690/2020Α74, Ν 4682/2020Α2, ΠΝΠ 11-3-2020Α11, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.24489/16-4-2021Α1Π1Β, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.22439/9-4-2021Α1Π1Β, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.20651/2021Α1Π1Β, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.18877/26-3-2021Α1Π1Β, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ.19738/2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.18176/15-3-2020Α1, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.18176/15-3-2020Α2, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.18176/15-3-2020Α3, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.17734/12-3-2020Α3, ΠΝΠ 25-2-2020Α1, ΝΔ 1195/1942Α5Π1, ΝΔ 1195/1942Α8Π1
Λήμματα : ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή