Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 384
Έτος : 2012
Τίτλος : Μετοχικά Ταμεία και Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων των Ενόπλων Δυνάμεων – Φορείς επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης ή μη –Υπαγωγή τους ή μη στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011 για την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Περίληψη : Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων ως εκ του επιδιωκόμενου σκοπού τους και των κοινωνικών πόρων που περιέρχονται στα έσοδά τους, αποτελούν φορείς επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και υπόκεινται στην ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011. Οι ειδικοί κλάδοι οικονομικής ενίσχυσης Μερισματούχων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΠΝ και ΕΚΟΕΜΑ) όμως, δεν υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση διότι δεν αποτελούν φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αφού το κεφάλαιό τους αποτελείται μόνο από εισφορές των δικαιούχων τους και δεν καταβάλλονται σ’ αυτούς εργοδοτικές εισφορές ή κοινωνικοί πόροι. (ομοφ.) -- ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΠΑΡ.13 ΤΟΥ Ν. 3986/2011.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α22Π5, Ν 3986/2011Α44Π13, Ν 2084/1992Α2, Ν 2084/1992Α7, Ν 3655/2008Α149, ΑΝ 559/1937Α1, ΑΝ 559/1937Α4, Ν 1105/1980Α1, Ν 5481/1932Α1, Ν 5481/1932Α19, ΑΝ 1005/1937Α11, Ν 5481/1932Α44, ΑΝ 1988/1939Α1, ΑΝ 1988/1939Α9, Ν 2448/1996Α8, Ν 2448/1996Α9, Ν 2913/2001Α29, Ν 2913/2001Α30, Ν 2913/2001Α31, Ν 2913/2001Α32
Λήμματα : ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΡ ΝΑΥΤ ΑΕΡ., ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ, ΜΕΡΙΣΜΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
Κατάσταση : Εν μέρει αποδεκτή