Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 384
Έτος : 2012
Τίτλος : Μετοχικά Ταμεία και Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων των Ενόπλων Δυνάμεων – Φορείς επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης ή μη –Υπαγωγή τους ή μη στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011 για την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Περίληψη : Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων ως εκ του επιδιωκόμενου σκοπού τους και των κοινωνικών πόρων που περιέρχονται στα έσοδά τους, αποτελούν φορείς επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και υπόκεινται στην ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011. Οι ειδικοί κλάδοι οικονομικής ενίσχυσης Μερισματούχων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΠΝ και ΕΚΟΕΜΑ) όμως, δεν υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση διότι δεν αποτελούν φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αφού το κεφάλαιό τους αποτελείται μόνο από εισφορές των δικαιούχων τους και δεν καταβάλλονται σ’ αυτούς εργοδοτικές εισφορές ή κοινωνικοί πόροι. (ομοφ.) -- ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΠΑΡ.13 ΤΟΥ Ν. 3986/2011.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α22Π5, Ν 3986/2011Α44Π13, Ν 2084/1992Α2, Ν 2084/1992Α7, Ν 3655/2008Α149, ΑΝ 559/1937Α1, ΑΝ 559/1937Α4, Ν 1105/1980Α1, Ν 5481/1932Α1, Ν 5481/1932Α19, ΑΝ 1005/1937Α11, Ν 5481/1932Α44, ΑΝ 1988/1939Α1, ΑΝ 1988/1939Α9, Ν 2448/1996Α8, Ν 2448/1996Α9, Ν 2913/2001Α29, Ν 2913/2001Α30, Ν 2913/2001Α31, Ν 2913/2001Α32
Λήμματα : ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΡ ΝΑΥΤ ΑΕΡ., ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ, ΜΕΡΙΣΜΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
Κατάσταση : Εν μέρει αποδεκτή