Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 59
Έτος : 2016
Τίτλος : Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) - Συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μέσω των τριών τομέων προνοίας του, υποχρεούται να χορηγήσει επιπλέον εφάπαξ ποσό, συμπληρωματικό, στους ασφαλισμένους του Ταμείου, των οποίων η ασφάλιση έληξε εντός του διαστήματος από 1-8-2012 έως και 30-6-2014, δηλαδή για το χρονικό διάστημα για το οποίο επήλθε μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχως των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, βάσει των όσων ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014. (πλειοψ.) - ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Διατάξεις : Ν 3086/2002Α2Π1, Ν 3086/2002Α2Π2, Ν 3086/2002Α6Π2, Ν 3655/2008Α94Π1, Ν 3655/2008Α95, Ν 4142/2013Α4Π1, Ν 4239/2014Α9Π1, Ν 4307/2014Α86, ΠΔ 53/1999Α1, ΥΑ 8000/20/89-α/10-3-2014
Λήμματα : ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή