Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 59
Έτος : 2016
Τίτλος : Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) - Συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μέσω των τριών τομέων προνοίας του, υποχρεούται να χορηγήσει επιπλέον εφάπαξ ποσό, συμπληρωματικό, στους ασφαλισμένους του Ταμείου, των οποίων η ασφάλιση έληξε εντός του διαστήματος από 1-8-2012 έως και 30-6-2014, δηλαδή για το χρονικό διάστημα για το οποίο επήλθε μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχως των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, βάσει των όσων ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014. (πλειοψ.) - ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Διατάξεις : Ν 3086/2002Α2Π1, Ν 3086/2002Α2Π2, Ν 3086/2002Α6Π2, Ν 3655/2008Α94Π1, Ν 3655/2008Α95, Ν 4142/2013Α4Π1, Ν 4239/2014Α9Π1, Ν 4307/2014Α86, ΠΔ 53/1999Α1, ΥΑ 8000/20/89-α/10-3-2014
Λήμματα : ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή