Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 5
Έτος : 2017
Τίτλος : Δικαίωμα εργαζόμενης μητέρας να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα προϊσταμένης, που είχε αναλάβει με πράξη ανάθεσης και τα οποία ασκούσε πριν λάβει άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου. Σχέση ανάμεσα στο άρθρο 16 του ν. 3896/2010 και το άρθρο 30 του ν. 4369/2016.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΕΡΜΑΝΗ ΜΥΡΤΩ
Περίληψη : Υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην οποία ανατέθηκαν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθήκοντα Προϊσταμένης σε δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη και επανήλθε στην εργασία στις 13.2.2015 μετά από άδεια κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, δικαιούται να αναλάβει τα ίδια καθήκοντα στην ίδια δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 3896/2010. Δεν υφίσταται σύγκρουση ανάμεσα στο άρθρο 16 του ν. 3896/2010 και το άρθρο 30 του ν. 4369/2016 (ομόφ).
Διατάξεις : Ν 3149/2003Α3Π6, Ν 4369/2016Α30, Ν 4369/2016Α31, Ν 3896/2010Α16, Ν 3528/2007Α52, Ν 3528/2007Α53, Ν 3655/2008Α142
Λήμματα : ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ, ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΚΥΗΣΗ ΤΟΚΕΤΟΣ ΛΟΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή