Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 163
Έτος : 2017
Τίτλος : Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής των προς το Δημόσιο χρεών στο ν. 3869/2010 και χορήγησης προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των διατάξεων του ίδιου νόμου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Περίληψη : Η γνωμοδότηση πραγματεύεται τα εξής ζητήματα υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν. 3869/2010 και του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ): α) Γενικά, περί αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος οφειλέτη του Δημοσίου λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής των προς το Δημόσιο χρεών του στο ν. 3869/2010 και χορήγησης προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των διατάξεων του ίδιου νόμου, β) Ειδικότερα, περί αναστολής, λόγω υποβολής αίτησης και χορήγησης προσωρινής διαταγής, των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν από το Δημόσιο εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, με βάση και το συγκεκριμένο περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής, το χρόνο επιβολής των κατασχέσεων και την ύπαρξη ή μη μελλοντικών κατασχεθεισών απαιτήσεων και απαιτήσεων που εμπίπτουν στο ακατάσχετο του άρθρου 31 παρ. 2 του ΚΕΔΕ. γ) Τις περιπτώσεις μη νόμιμης λήψεως καταδιωκτικών μέτρων και, συνακόλουθα, τη συνδρομή λόγου άρσεως αυτών. (ομόφ.) ΑΠΟΔΕΚΤΗ πλην του 3ου ερωτήματος.
Διατάξεις : Ν 3869/2010Α1, Ν 3869/2010Α4, Ν 3869/2010Α5, ΝΔ 356/1974Α30, ΝΔ 356/1974Α31, ΝΔ 356/1974Α32
Λήμματα : ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κατάσταση : Εν μέρει αποδεκτή