Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 216
Έτος : 2017
Τίτλος : Συμψηφισμός απαίτησης ιδιώτη κατά του Δημοσίου, η οποία ενεχυράσθηκε σε τράπεζα, με οφειλές του προς το Δημόσιο.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Περίληψη : Σε περίπτωση κατά την οποία, δανειστής του Δημοσίου, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση ενεχύρασης της απαίτησής του με τράπεζα και έχει ταυτόχρονα οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ., ή καταστάσεις ληξιπρόθεσμες πριν από την αναγγελία της εκχώρησης, οι οφειλές αυτές νομίμως συμψηφίζονται με εκχωρηθείσες κατά του Δημοσίου απαιτήσεις και νομίμως, περαιτέρω, αποδίδονται μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής στο δημόσιο ταμείο.
Διατάξεις : ΝΔ 17-7/13-8-1923Α35, ΝΔ 17-7/13-8-1923Α36, ΝΔ 17-7/13-8-1923Α39, ΝΔ 17-7/13-8-1923Α44, ΠΔ 456/1984Α440, ΠΔ 456/1984Α448, ΠΔ 456/1984Α455, ΠΔ 456/1984Α460, ΠΔ 456/1984Α462, ΠΔ 456/1984Α463, Ν 1882/1990Α26, Ν 4446/2016Α80, ΝΔ 356/1974Α83, Ν 4270/2014Α14, Ν 4270/2014Α145, ΚΥΑ 2/107929/0026/1-12-2013Α4Π3.
Λήμματα : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΦΕΙΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ, ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΦΕΙΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή