Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 16
Έτος : 2018
Τίτλος : Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (ΕΛΟΑΑ) - Υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος του ν.δ. 398/1974 – Δυνατότητα συνέχισης της μετοχικής σχέσης του δικαιούχου, ο οποίος διέκοψε τη μετοχική του σχέση με τον ΕΛΟΑΑ με τη λήψη του ως άνω βοηθήματος.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Περίληψη : Τα χορηγηθέντα από τον ΕΛΟΑΑ από 1-8-2012 έως 12-11-2012 εφάπαξ βοηθήματα του ν.δ. 398/1974, ορθώς και νομίμως υπολογίστηκαν με το μισθολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι 31-7-2012, οι δε μέτοχοι που με τη συμπλήρωση 35ετίας έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα και επέλεξαν να διακόψουν τη μετοχική τους σχέση με τον ΕΛΟΑΑ, δεν μπορούν να ζητήσουν τη συνέχισή της, έστω και αν είναι ακόμη εν ενεργεία. (ομόφ.)
Διατάξεις : ΝΔ 398/1974Α1, ΝΔ 398/1974Α8, ΝΔ 398/1974Α9, ΝΔ 398/1974Α13, ΝΔ 398/1974Α17, ΝΔ 398/1974Α18Π4, Ν 3628/2008Α28, Ν 4472/2017Α13, Ν 4472/2017Α45
Λήμματα : ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή