Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 131
Έτος : 2018
Τίτλος : Χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σε πολίτη τρίτης χώρας – Προϋποθέσεις – Ενέργειες αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περίληψη : Η χορηγηθείσα σε πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαμονής από την αρμόδια κατά το ν. 4251/2014 υπηρεσία (ήδη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη παρ.1 άρθρου 3 του π.δ/τος 123/2016) για συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, παρέχει στον αδειούχο δικαίωμα πρόσβασης στη δραστηριότητα αυτή και αποτελεί προϋπόθεση για να επιληφθεί, περαιτέρω, η αρμόδια λιμενική αρχή προκειμένου να ελέγξει, κατά τον λόγο της δικής της αρμοδιότητας, αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της σχετικής άδειας. Η λιμενική αρχή δεν μπορεί να κρίνει διαφορετικά και να αρνηθεί να χορηγήσει την άδεια με μόνη αιτιολογία ότι ο αιτών δεν είναι έλληνας πολίτης ή πολίτης της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ.. (ομόφ.) Επί του τρίτου υποερωτήματος παρέλκει η έκδοση γνωμοδότησης.
Διατάξεις : ΓενΚανΛιμ20/1999Α22, ΓενΚανΛιμ20/1999Α33, Ν 4251/2014Α1, Ν 4251/2014Α7, Ν 4251/2014Α8, Ν 4251/2014Α16, Ν 4251/2014Α21, Ν 4251/2014Α136, Ν 2971/2001Α2, Ν 2971/2001Α15, Ν 2971/2001Α34, Ν 1892/1990Α24, Ν 1892/1990Α25, Ν 1892/1990Α26, Ν 1892/1990Α27
Λήμματα : ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή