Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 131
Έτος : 2018
Τίτλος : Χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σε πολίτη τρίτης χώρας – Προϋποθέσεις – Ενέργειες αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περίληψη : Η χορηγηθείσα σε πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαμονής από την αρμόδια κατά το ν. 4251/2014 υπηρεσία (ήδη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη παρ.1 άρθρου 3 του π.δ/τος 123/2016) για συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, παρέχει στον αδειούχο δικαίωμα πρόσβασης στη δραστηριότητα αυτή και αποτελεί προϋπόθεση για να επιληφθεί, περαιτέρω, η αρμόδια λιμενική αρχή προκειμένου να ελέγξει, κατά τον λόγο της δικής της αρμοδιότητας, αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της σχετικής άδειας. Η λιμενική αρχή δεν μπορεί να κρίνει διαφορετικά και να αρνηθεί να χορηγήσει την άδεια με μόνη αιτιολογία ότι ο αιτών δεν είναι έλληνας πολίτης ή πολίτης της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ.. (ομόφ.) Επί του τρίτου υποερωτήματος παρέλκει η έκδοση γνωμοδότησης.
Διατάξεις : ΓενΚανΛιμ20/1999Α22, ΓενΚανΛιμ20/1999Α33, Ν 4251/2014Α1, Ν 4251/2014Α7, Ν 4251/2014Α8, Ν 4251/2014Α16, Ν 4251/2014Α21, Ν 4251/2014Α136, Ν 2971/2001Α2, Ν 2971/2001Α15, Ν 2971/2001Α34, Ν 1892/1990Α24, Ν 1892/1990Α25, Ν 1892/1990Α26, Ν 1892/1990Α27
Λήμματα : ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή