Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 123
Έτος : 2020
Τίτλος : α) Εάν οφείλει ο ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας να προβαίνει στη γνωστοποίηση των ονομάτων των ιατρών μετά την έκδοση απόφασης από τις Υγειονομικές Επιτροπές και ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη προσφυγής από τον αιτούντα, χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη ή μη εννόμου συμφέροντος, δεδομένου ότι από την με αριθμ. 20/2019 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν προκύπτει η απαίτηση ύπαρξης αυτού. β) Αν δεν οφείλει ο ΕΦΚΑ να προβεί στη γνωστοποίηση των ονομάτων των ιατρών σε κάποια από τις ως άνω περιπτώσεις, με ποιές διατάξεις θα απορρίπτεται το αίτημα. γ) Σε περίπτωση που απαιτείται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, τι ορίζεται ως έννομο συμφέρον και πότε το αίτημα του εξεταζόμενου κρίνεται επαρκώς αιτιολογημένο προκειμένου να προκύπτει το έννομο συμφέρον.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Περίληψη : Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των ζητούμενων δεδομένων (ΕΦΚΑ) οφείλει να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους- ασθενείς τα αιτούμενα στοιχεία (ονόματα ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ), ανεξαρτήτως άσκησης προσφυγής από αυτούς και επίκλησης εννόμου συμφέροντος, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2690/1999 (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2019Α5Α, Σ1975/1986/2001/2019Α9Α, Σ1975/1986/2001/2019Α25Π1, ΚανΕΕ 2016/679Α2Π1, ΚανΕΕ 2016/679Α4, ΚανΕΕ 2016/679Α12, ΚανΕΕ 2016/679Α13Π1, ΚανΕΕ 2016/679Α37Π1, ΚανΕΕ 2016/679Α39Π1, ΠΔ 28/2015Α1, Ν 3863/2010Α6, Ν 4387/2016Α52Π2γ, Ν 4624/2019Α42Π1, Ν 4624/2019Α43, Ν 4624/2019Α53, Ν 4624/2019Α84, ΥΑ 57440/1938Α37
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΝΟΣΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ , ΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κατάσταση : Αποδεκτή