Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 165
Έτος : 2020
Τίτλος : Αποδοχή κληρονομίας με βάρη από το Ελληνικό Δημόσιο.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Περίληψη : α) Τα ποσά για τα οποία ο κληρονομούμενος Κ.Κ., ήταν εγγυητής σε δανειακές συμβάσεις, είναι χρέος της κληρονομίας, αποτελούν δε βάρος αυτής και λογίζονται ως παθητικό της, β) σε περίπτωση αποδοχής της κληρονομίας αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο ως κληρονόμο, δυνάμει δημόσιας διαθήκης, αυτό ευθύνεται έναντι των δανειστών πιστωτικών ιδρυμάτων για το σύνολο του βέβαιου και εκκαθαρισμένου χρέους αυτής από τις παραπάνω αιτίες, ως εξ απογραφής όμως κληρονόμος ευθύνεται μόνο με τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας και όσο αυτά επαρκούν (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4182/2013Α1, Ν 4182/2013Α3, Ν 4182/2013Α26, ΑΚΑ847, ΑΚΑ851, ΑΚΑ853, ΑΚΑ855, ΑΚΑ858, ΑΚΑ862, ΑΚΑ863, ΑΚΑ864, ΑΚΑ866, ΑΚΑ868, ΑΚΑ869, ΑΚΑ1710, ΑΚΑ1902, ΑΚΑ1904, ΑΚΑ1905
Λήμματα : ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ , ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΤΙΚΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή