Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 191
Έτος : 2020
Τίτλος : Εάν οι παράλληλες δραστηριότητες Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι συμβατές με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4009/2011.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Περίληψη : Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης α) επιτρέπεται να ασκούν διδακτικό έργο σε οποιοδήποτε άλλο ΑΕΙ, από αυτό που υπηρετούν, σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), β) η άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας, στο μέτρο που αποτελεί επιτρεπόμενη παράλληλη δραστηριότητα κατ’ άρθρο 23 παρ.2 του ν. 4009/2011 δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας σε θέση μέλους ΔΕΠ, γ) η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται με προηγούμενη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής, δ) οι αμοιβές από παράλληλη δραστηριότητα υπόκεινται σε κράτηση υπέρ του ΕΛΚΕ του ιδρύματός τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.3 του ν. 4009/2011, ε) η συμμετοχή χωρίς αμοιβή στη διοίκηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με την ιδιότητα του Προέδρου και του συνδιαχειριστή, εφόσον η εταιρεία δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα βάσει του σκοπού της, και δεν συντρέχει περίπτωση ασυμβίβαστου, κατά την περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011, αποτελεί επιτρεπόμενη παράλληλη δραστηριότητα. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις δύναται να συμμετέχει μέλος ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στη διοίκηση σωματείου με την ιδιότητα του συνδιαχειριστή και του Προέδρου του Δ.Σ.
Διατάξεις : Ν 4009/2011A23Π1, Ν 4009/2011A23Π2, Ν 4009/2011A23Π3, Ν 4009/2011A23Π4, Ν 4009/2011A23Π5, Ν 4009/2011A24Π1, Ν 4009/2011A24Π3, ΑΚΑ78, ΑΚΑ91, ΑΚΑ92, ΑΚΑ93, ΑΚΑ106, ΑΚΑ741, ΑΚΑ742, ΑΚΑ748, ΑΚΑ749, ΑΚΑ758, ΑΚΑ784
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή