Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 17
Έτος : 2021
Τίτλος : Αναδρομική συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών. Χρονικό σημείο αναδρομής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Περίληψη : Η Διοίκηση, στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσής της με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου, και σε εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου, της αξιοκρατίας, της σταδιοδρομίας, της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, θα πρέπει να επιληφθεί εκ νέου της υπόθεσης-προαγωγής της ανωτέρω υπαλλήλου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί προαγωγής των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου, δεσμευόμενη από τις κρίσεις της προαναφερόμενης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε περίπτωση δε που γνωμοδοτήσει υπέρ της προαγωγής της ανωτέρω, η προαγωγή της θα ανατρέξει στην ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο είχαν προαχθεί στον ίδιο βαθμό οι λοιποί ομοιόβαθμοί της διπλωματικοί υπάλληλοι, κατά παράλειψη της ιδίας, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α95Π5, Ν 3068/2002Α1, ΠΔ 18/1989Α50Π4, Ν 3566/2007Α32, Ν 3566/2007Α93Π2, Ν 3566/2007Α94Π2, Ν 3566/2007Α94Π3
Λήμματα : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή