Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 234
Έτος : 2015
Τίτλος : Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) – Παράταση της θητείας των μελών του – Εφαρμοστέες διατάξεις.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΥΝΟΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Περίληψη : Η αυτοδίκαιη και μέχρι τη συμπλήρωση οκταετίας παράταση της αρχικής τετραετούς θητείας των μελών του Ε.Σ.Ρ., που προβλέπεται στην παρ.12 του άρθρου 110 του Ν. 4055/2012, δεν αντιβαίνει στο άρθρο 101 Α του Συντάγματος. (πλειοψ.) Παραπομπή από την 199/2015 Γνωμ. της Β΄Ολομέλειας Διακοπών.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α15Π2, Σ1975/1986/2001Α101Α, Ν 2863/2000Α2Π1, Ν 3051/2002Α1Π1, Ν 3051/2002Α3Π2, Ν 4055/2012Α61Π2, Ν 4055/2012Α110Π12
Λήμματα : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΜΕΛΗ, ΘΗΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή