Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 234
Έτος : 2015
Τίτλος : Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) – Παράταση της θητείας των μελών του – Εφαρμοστέες διατάξεις.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΠΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΥΝΟΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Περίληψη : Η αυτοδίκαιη και μέχρι τη συμπλήρωση οκταετίας παράταση της αρχικής τετραετούς θητείας των μελών του Ε.Σ.Ρ., που προβλέπεται στην παρ.12 του άρθρου 110 του Ν. 4055/2012, δεν αντιβαίνει στο άρθρο 101 Α του Συντάγματος. (πλειοψ.) Παραπομπή από την 199/2015 Γνωμ. της Β΄Ολομέλειας Διακοπών.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α15Π2, Σ1975/1986/2001Α101Α, Ν 2863/2000Α2Π1, Ν 3051/2002Α1Π1, Ν 3051/2002Α3Π2, Ν 4055/2012Α61Π2, Ν 4055/2012Α110Π12
Λήμματα : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΜΕΛΗ, ΘΗΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή