Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 171
Έτος : 2017
Τίτλος : Διοικητική υπαγωγή της νήσου Άγιος Γεώργιος στα όρια συγκεκριμένου Δήμου. Επιρροή την οποία ασκεί επί της εν λόγω διοικητικής υπαγωγής η καταχώρηση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μέσω των διενεργούμενών απογραφών, και από ΚΥΑ, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα δικαιούχων καταναλωτών Δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., γεωγραφικής περιοχής σε άλλη διοικητική ενότητα από εκείνη στην οποία υπάγεται διοικητικά.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : Η νήσος Άγιος Γεώργιος υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ύδρας. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν δύναται να επιφέρει μεταβολή στα όρια των Ο.Τ.Α., μέσω των διενεργούμενων απογραφών. Η υπ’ αριθμ. 11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με την οποία η νήσος Άγιος Γεώργιος καταχωρήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής υπόκειται σε τροποποίηση, προκειμένου η ανωτέρω νήσος να καταχωρηθεί στο Δήμο της Ύδρας, στον οποίο υπάγεται διοικητικά. Η υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/2014 ΚΥΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί, κατά τρόπον ώστε σ’ αυτή να οριστεί ότι ως διοικητικά όρια Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων Δήμων λαμβάνονται τα εκάστοτε προσδιοριζόμενα, με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τη διοικητική διαίρεση της χώρας. Το ζήτημα του εάν η Διοίκηση θα ανακαλέσει ή όχι τις πράξεις της, οι οποίες την εμφανίζουν ως υπαγόμενη στο Δήμο Λαυρεωτικής, θα κριθεί, κατά περίπτωση, με βάση τους κανόνες και τις γενικές αρχές περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων.
Διατάξεις : ΒΔ 3/15-4-1833Α1, ΒΔ 3/15-4-1833Α2, ΒΔ 3/15-4-18333Α3, ΒΔ 8-4/10-5-1834Α1, ΒΔ 8-4/10-5-1834Α2, Ν ΚΕ/1845Α1, Ν ΚΕ/1845Α2, Ν ΚΕ/1845Α7, Ν ΚΕ/1845Α13, ΒΔ 16-1-1908, Ν 4057/1912Α1, Ν 4057/1912Α2, Ν 4057/1912Α3, Ν 4057/1912Α5, Ν 4057/1912Α6, Ν 4057/1912Α9, Ν 4057/1912Α10, Ν 4057/1912Α208, ΒΔ 31-8-1912, ΒΔ 17-4/31-7-1936Α2, ΒΔ 17-4/31-7-1936Α9, ΒΔ 17 Απριλίου/31 Ιουλίου 1936Α10, Α.Ν. 838 18/20 Ιανουαρίου 1946, ΠΔ 410/1995Α1, ΠΔ 410/1995Α2, ΠΔ 410/1995Α3, ΠΔ 410/1995Α5, ΠΔ 410/1995Α9, ΠΔ 410/1995Α13, ΠΔ 410/1995Α14, ΠΔ 410/1995Α16, ΠΔ 410/1995Α3, Ν 2523/1997Α1, Ν 3463/2006Α2, Ν 3463/2006Α4, Ν 3463/2006Α10, Ν 3463/2006A11, Ν 3463/2006Α4, Ν 3463/2006Α13, Ν 3852/2010Α1, ΑΝ 1972/1939Α1, ΑΝ 1972/1939Α2, ΑΝ 1972/1939Α3, ΑΝ 1972/1939Α4, ΑΝ 1972/1939Α6, ΒΔ 23-7-1940Α1, ΒΔ 23-7-1940Α4, ΒΔ 23-7-1940Α39, ΒΔ 2-2-1946, Ν 1632/1951Α1, Ν 1632/1951Α2, Ν 1632/1951Α3, Ν 1632/1951Α4, ΝΔ 2516/1953Α1, ΝΔ 2516/1953Α2, ΝΔ 2516/1953Α3, ΝΔ 2516/1953Α4, ΝΔ 2516/1953Α5, ΝΔ 3627/1956Α1, ΝΔ 3627/1956Α2, ΝΔ 3627/1956Α3, ΝΔ 3627/1956Α5, ΒΔ 871/1960Α1, ΒΔ 871/1960Α2, ΒΔ 871/1960Α5, ΠΔ 1143/1980Α1, ΠΔ 1143/1980Α3, ΠΔ 224/1986Α1, ΠΔ 532/1991Α6, ΠΔ 532/1991Α7, Ν 2392/1996Α1, Ν 2392/1996Α2, Ν 2392/1996Α5, Ν 2392/1996Α9, ΠΔ 70/2000Α1, ΠΔ 70/2000Α2, ΠΔ 70/2000Α3, ΠΔ 226/2000Α1, ΠΔ 226/2000Α4, ΠΔ 168/2008Α1, ΠΔ 168/2008Α2, ΠΔ 168/2008Α3, Ν 3832/2010Α9, Ν 3832/2010Α10, ΥΑ 6821/Γ5-908/2002, Ν 3468/2006Α25, ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/2014
Λήμματα : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΝΗΣΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή