Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 171
Έτος : 2017
Τίτλος : Διοικητική υπαγωγή της νήσου Άγιος Γεώργιος στα όρια συγκεκριμένου Δήμου. Επιρροή την οποία ασκεί επί της εν λόγω διοικητικής υπαγωγής η καταχώρηση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μέσω των διενεργούμενών απογραφών, και από ΚΥΑ, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα δικαιούχων καταναλωτών Δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., γεωγραφικής περιοχής σε άλλη διοικητική ενότητα από εκείνη στην οποία υπάγεται διοικητικά.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : Η νήσος Άγιος Γεώργιος υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ύδρας. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν δύναται να επιφέρει μεταβολή στα όρια των Ο.Τ.Α., μέσω των διενεργούμενων απογραφών. Η υπ’ αριθμ. 11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με την οποία η νήσος Άγιος Γεώργιος καταχωρήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής υπόκειται σε τροποποίηση, προκειμένου η ανωτέρω νήσος να καταχωρηθεί στο Δήμο της Ύδρας, στον οποίο υπάγεται διοικητικά. Η υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/2014 ΚΥΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί, κατά τρόπον ώστε σ’ αυτή να οριστεί ότι ως διοικητικά όρια Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων Δήμων λαμβάνονται τα εκάστοτε προσδιοριζόμενα, με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τη διοικητική διαίρεση της χώρας. Το ζήτημα του εάν η Διοίκηση θα ανακαλέσει ή όχι τις πράξεις της, οι οποίες την εμφανίζουν ως υπαγόμενη στο Δήμο Λαυρεωτικής, θα κριθεί, κατά περίπτωση, με βάση τους κανόνες και τις γενικές αρχές περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων.
Διατάξεις : ΒΔ 3/15-4-1833Α1, ΒΔ 3/15-4-1833Α2, ΒΔ 3/15-4-18333Α3, ΒΔ 8-4/10-5-1834Α1, ΒΔ 8-4/10-5-1834Α2, Ν ΚΕ/1845Α1, Ν ΚΕ/1845Α2, Ν ΚΕ/1845Α7, Ν ΚΕ/1845Α13, ΒΔ 16-1-1908, Ν 4057/1912Α1, Ν 4057/1912Α2, Ν 4057/1912Α3, Ν 4057/1912Α5, Ν 4057/1912Α6, Ν 4057/1912Α9, Ν 4057/1912Α10, Ν 4057/1912Α208, ΒΔ 31-8-1912, ΒΔ 17-4/31-7-1936Α2, ΒΔ 17-4/31-7-1936Α9, ΒΔ 17 Απριλίου/31 Ιουλίου 1936Α10, Α.Ν. 838 18/20 Ιανουαρίου 1946, ΠΔ 410/1995Α1, ΠΔ 410/1995Α2, ΠΔ 410/1995Α3, ΠΔ 410/1995Α5, ΠΔ 410/1995Α9, ΠΔ 410/1995Α13, ΠΔ 410/1995Α14, ΠΔ 410/1995Α16, ΠΔ 410/1995Α3, Ν 2523/1997Α1, Ν 3463/2006Α2, Ν 3463/2006Α4, Ν 3463/2006Α10, Ν 3463/2006A11, Ν 3463/2006Α4, Ν 3463/2006Α13, Ν 3852/2010Α1, ΑΝ 1972/1939Α1, ΑΝ 1972/1939Α2, ΑΝ 1972/1939Α3, ΑΝ 1972/1939Α4, ΑΝ 1972/1939Α6, ΒΔ 23-7-1940Α1, ΒΔ 23-7-1940Α4, ΒΔ 23-7-1940Α39, ΒΔ 2-2-1946, Ν 1632/1951Α1, Ν 1632/1951Α2, Ν 1632/1951Α3, Ν 1632/1951Α4, ΝΔ 2516/1953Α1, ΝΔ 2516/1953Α2, ΝΔ 2516/1953Α3, ΝΔ 2516/1953Α4, ΝΔ 2516/1953Α5, ΝΔ 3627/1956Α1, ΝΔ 3627/1956Α2, ΝΔ 3627/1956Α3, ΝΔ 3627/1956Α5, ΒΔ 871/1960Α1, ΒΔ 871/1960Α2, ΒΔ 871/1960Α5, ΠΔ 1143/1980Α1, ΠΔ 1143/1980Α3, ΠΔ 224/1986Α1, ΠΔ 532/1991Α6, ΠΔ 532/1991Α7, Ν 2392/1996Α1, Ν 2392/1996Α2, Ν 2392/1996Α5, Ν 2392/1996Α9, ΠΔ 70/2000Α1, ΠΔ 70/2000Α2, ΠΔ 70/2000Α3, ΠΔ 226/2000Α1, ΠΔ 226/2000Α4, ΠΔ 168/2008Α1, ΠΔ 168/2008Α2, ΠΔ 168/2008Α3, Ν 3832/2010Α9, Ν 3832/2010Α10, ΥΑ 6821/Γ5-908/2002, Ν 3468/2006Α25, ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/2014
Λήμματα : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΝΗΣΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή