Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 245
Έτος : 2008
Τίτλος : Μοναχοί και δόκιμοι μοναχοί. Στράτευση αυτών. Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) και σχέση αυτού με τη στρατολογική νομοθεσία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : Ο Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) έχει αυξημένη τυπική ισχύ σε σχέση με τη στρατολογική νομοθεσία. Απαλλαγή από στράτευση μοναχών και δοκίμων μοναχών Αγίου Όρους. Άμεση η εφαρμογή του Κ.Χ.Α.Ο., παρά την αντίθετη, πλην καταργητέα κατά τούτο, στρατολογική νομοθεσία.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α4Π6 Σ1975/1986/2001Α105Π1 Σ1975/1986/2001Α105Π3 Ν 3421/2005Α13 ΚΧΑΟΑ93
Λήμματα : ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ,ΜΟΝΑΧΟΙ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ,
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή