Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 245
Έτος : 2008
Τίτλος : Μοναχοί και δόκιμοι μοναχοί. Στράτευση αυτών. Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) και σχέση αυτού με τη στρατολογική νομοθεσία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : Ο Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) έχει αυξημένη τυπική ισχύ σε σχέση με τη στρατολογική νομοθεσία. Απαλλαγή από στράτευση μοναχών και δοκίμων μοναχών Αγίου Όρους. Άμεση η εφαρμογή του Κ.Χ.Α.Ο., παρά την αντίθετη, πλην καταργητέα κατά τούτο, στρατολογική νομοθεσία.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α4Π6 Σ1975/1986/2001Α105Π1 Σ1975/1986/2001Α105Π3 Ν 3421/2005Α13 ΚΧΑΟΑ93
Λήμματα : ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ,ΜΟΝΑΧΟΙ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ,
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή