Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ν.Σ.Κ.)»

20
Νοε

Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου: «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)» για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εφόσον είναι μεταγενέστερη) έως 31/12/2024, με δικαίωμα προαίρεσης (δυνατότητα παράτασης) για ένα (1) επιπλέον έτος (έως και 31/12/2025) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης