Επιστροφή

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του ΓΝΣ Κομοτηνής

21
Ιουν

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ροδόπης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί
μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του ΓΝΣ
στην Κομοτηνή, πρώην Δικαστικού Γραφείου Κομοτηνής του Ν.Σ.Κ.

Σχετικά έγγραφα: Κτιριολογικό πρόγραμμα