Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

6
Ιουν

Σε πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου αναφέρεται ότι επικρατεί στις αρμόδιες Αρχές (ΑΑΔΕ και ΕΛΤΕ), σύγχυση σχετικά με τη νομιμότητα επιβολής κυρώσεων (προστίμων) στους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές και στις Ελεγκτικές Εταιρείες, για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τις εργασίες τους. Μεταξύ των λόγων της παραπάνω σύγχυσης αναφέρεται ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει καθυστερήσει να γνωμοδοτήσει επί σχετικού ερωτήματος που έχει υποβάλλει η ΕΛΤΕ.

Σε απάντηση των παραπάνω δημοσιευμάτων καθιστούμε γνωστό ότι το Β'  Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχει ήδη εκδώσει την με αριθμό 80/2-4-2019 γνωμοδότηση, η οποία απεστάλη στην ερωτώσα Αρχή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΧΑΛΚΙΑΣ