ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 3, Ν 4831/2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
07
ΔΕΚ
Απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερoμηνίας προσφορών διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 259122 (ΑΔΑΜ 23PROC013796538) και παροχή διευκρινίσεων επί ερωτήματος Οικονομικού Φορέα. Απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερoμηνίας προσφορών διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 259122 (ΑΔΑΜ 23PROC013796538) και παροχή διευκρινίσεων επί ερωτήματος Οικονομικού Φορέα.
06
ΔΕΚ
Συμμετοχή της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Νίκης Μαριόλη σε εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών Συμμετοχή της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Νίκης Μαριόλη σε εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών.
04
ΔΕΚ
Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου: «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού Δικαστικών Γραφείων Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου: «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού Δικαστικών Γραφείων Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του» για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εφόσον είναι μεταγενέστερη) έως 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης) για εάν (1) επιπλέον έτος (έως και 31/12/2025) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.