Επιστροφή

Ανακοίνωση για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Ν.Σ.Κ.

25
Ιουλ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, από την 24η Ιουλίου 2019 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του ν.4607/2019 (Α΄ 65) και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 272/19-6-2019 (Β΄ 2763), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση αυτών.

Η παραπάνω πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services) και με την είσοδο σε αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ