Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

14
Μαρ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της  Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και την απόφαση Προέδρου του Ν.Σ.Κ. «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Τμημάτων των Διευθύνσεων α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.)», με αριθμό  507/2022, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. με το έγγραφό του με αριθμό πρωτ.  38380/ 2024  διαβίβασε στην  Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  τους τελικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.