Επιστροφή

Ανακοίνωση

15
Ιουν
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 218/6-6-2017 αποφάσεως του Προέδρου του, προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και του Δικαστικού Γραφείου Αλεξανδρούπολης, με τη μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 15, του άρθρου 28 του ν.2579/1998, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, καθώς και των άρθρων 18 παρ.1 και 19 παρ. 1 και 3, του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224), όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 και 6 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74).