Επιστροφή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

9
Μαϊ
Ανάρτηση του Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ., που προκηρύχθηκε με την απόφαση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. με αριθμό 482/2021 (Γ΄2894), με ημερομηνία έναρξης την 18η Μαρτίου 2021.