Επιστροφή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19
Απρ
Ανάρτηση αποσπάσματος του Πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο τελικό-προφορικό στάδιο του Διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ., που προκηρύχθηκε με τη με αριθμό 482/2021 (Γ΄2894) απόφαση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και με ημερομηνία έναρξής του την 18η Μαρτίου 2021.