Επιστροφή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 43 ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ Ν.Σ.Κ.

4
Μαρ