Επιστροφή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 56 ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Δ.ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ 2019

9
Οκτ