Επιστροφή

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης-πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), τριών (3) του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ενός (1) του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE- HARDWARE), ενός (1) του κλάδου - ειδικότητας TΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Η HARDWARE) και τριών (3) του κλάδου –ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

31
Μαρ