Επιστροφή

Απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερoμηνίας προσφορών διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 259122 (ΑΔΑΜ 23PROC013796538) και παροχή διευκρινίσεων επί ερωτήματος Οικονομικού Φορέα.

7
Δεκ

Απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερoμηνίας προσφορών διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 259122 (ΑΔΑΜ 23PROC013796538) και παροχή διευκρινίσεων επί ερωτήματος Οικονομικού Φορέα.