Επιστροφή

Απόφαση Προέδρου ΝΣΚ 561/2022

31
Οκτ
Σας γνωστοποιούμε την υπ' αριθμ. 561/2022 Απόφαση Προέδρου, σχετικά με τη συγκρότηση Θεματικού Σχηματισμού ποινικών υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του, όπως επισυνάπτεται στο σχετικό έγγραφο.