Επιστροφή

Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 71/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 8-3-2021 και η σχετική ΚΥΑ

28
Φεβ

Σας διαβιβάζουμε την  Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό  71/2021  για την εφαρμογή μέτρων  λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του,  έως και  8-3-2021.

Επιπλέον, διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας, την αναφερόμενη στην παραπάνω Απόφαση ΚΥΑ,  με αριθμό Δ1αΓ.Π.οικ. 1263926-02-2021 (Β'793).