Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16
Μαρ
Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου: "Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)" για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2022, με δικαίωμα προαίρεσης (δυνατότητα παράτασης) για ένα (1) επιπλέον έτος (έως και 31/12/2023) με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.