Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

31
Μαρ
Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου: "Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού δικαστικών γραφείων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του" για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2022, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (έως και 31/12/2023) με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.