Επιστροφή

Διακήρυξη

10
Φεβ
Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 54.900,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του έργου "Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)" για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2020.