Επιστροφή

Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου: «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού Δικαστικών Γραφείων Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

4
Δεκ

Διακήρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου: «Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού Δικαστικών Γραφείων Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίησή του» για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εφόσον είναι μεταγενέστερη) έως 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης) για εάν (1) επιπλέον έτος (έως και 31/12/2025) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης