Επιστροφή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πενήντα (50) καθισμάτων σεμιναρίου με αναλόγιο

23
Σεπ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς (των άρθρων 118 και 120 του ν.4412/2016) για την προμήθεια πενήντα (50) καθισμάτων σεμιναρίου με αναλόγιο και αντίστοιχα μπράτσα για την αίθουσα σεμιναρίων/εκδηλώσεων, που στεγάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., προϋπολογισθείσας δαπάνης (εκτιμώμενου κόστους) τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (4.938,87 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με χρόνο παράδοσης έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική πρόσκληση.