Επιστροφή

Πίνακες μοριοδότησης Α΄ και Β΄ ομάδας κριτηρίων για την επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)