Επιστροφή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20
Απρ
Κατάρτιση προγράμματος διεξαγωγής τελικού-προφορικού σταδίου του Διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που προκηρύχθηκε με τη με αριθμό 482/2021 (Γ΄2894) απόφαση της Προέδρου του Ν.Σ.Κ., πρόσκληση συμμετοχής των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, κατανομή αυτών σε ημέρες και ώρες και παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.